آورده های نقدی و غیرنقدی در ثبت شرکت تعاونی | ثبتیکال

آورده های نقدی و غیرنقدی در ثبت شرکت تعاونی

آورده های نقدی و غیرنقدی در ثبت شرکت تعاونی
امتیاز این پست

شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان ، موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی مصوب 9 / 4/ 1352 مصرح است ، تشکیل می شود.
برای مقدار سرمایه شرکت تعاونی حداقل مقرر شده است. به موجب ” دستورالعمل تشکیل تعاونی ها ” ، حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت های تعاونی عام و خاص، به ترتیب یکصد میلیون ریال و ده میلیون ریال تعیین می گردد. هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و چنانچه به صورت نقدی و جنسی باشد، تقویم و تسلیم شده باشند ” . لازم به ذکر است که تعاونی های مذکور پس از تشکیل در دوره فعالیت نیز باید پیوسته مبالغ حداقل سرمایه های فوق را داشته باشند.

  • آورده های نقدی و غیرنقدی

در سرمایه گذاری شرکت تعاونی آورده های اعضا ممکن است تقدی یا غیر نقدی باشد. طبق ماده 21 قانون بخش تعاونی، شرکت تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه شود و آورده های غیرنقدی نقویم و تسلیم گردد. قیمت گذاری آورده های غیرنقدی باید به طریقی مطمئن و در صورت لزوم با نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری صورت گیرد و در هر حال لازم است اولین مجمع عمومی عادی که در بدو تاسیس شرکت تشکیل می شود، آن را تصویب نماید.

  • مبلغ لازم التادیه

در سرمایه گذاری شرکت تعاونی، لازم نیست تمام آورده نقدی یکچا پرداخت شود و همان طور که گفته شد، قانون پرداخت یک سوم آن را کافی دانسته است. این مبلغ را که مبلغ لازم التادیه نامیده می شود، اساسنامه شرکت تعیین می کند و مقدار آن نباید از حداقل مقرر در قانون ، یعنی یک سوم قیمت اسمی هر سهم ، کمتر باشد؛ ولی چنان که معلوم است بیشتر بودن آن از این مقدار منعی ندارد.
بنابر تبصره ماده 21 قانون بخش تعاونی، اعضای شرکت تعاونی مکلف اند مبلغ پرداخت نشده سهم یا سهام خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه کنند. لازم است مطلبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا مطالبه هر مقدار از آن، از کلیه اعضا و بدون تبعیض به عمل آید. ممکن است این سوال مطرح شود که اگر عضوی در ظرف مقرر در اساسنامه، مبلغ پرداخت نشده سهم خود را تادیه نکند، چه برخوردی با وی خواهد شد ؟ به عبارت دیگر چه ضمانت اجرایی برای پرداخت مبلغ مورد بحث وجود دارد ؟ در پاسخ می توان گفت : همان طور که بیان شد ، تادیه مبلغ پرداخت نشده سهم ظرف مدت مقرر در اساسنامه، برای عضو یک تکلیف قانونی است و عدم رعایت تعهدات قانونی و مقررات اساسنامه ، طبق بند 2 ماده 13 قانون بخش تعاونی، از موجبات اخراج است و عضوی که از تادیه مبلغ پرداخت نشده، سهم یا سهام خود مطابق اساسنامه تخطی کرده است ؛ لذا هیئت مدیره می تواند وی را از شرکت اخراج کند. منتها طبق بند 2 ماده 13 این قانون ، اخراج ” پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی ” امکان دارد.

  • تقویم و تسلیم آورده های غیرنقدی

آورده های غیرنقدی ممکن است ماشین آلات، وسایل و لوازم ، کارخانه ، زمبن ، ساختمان ، سرقفلی، ورقه اختراع ، علامت تجاری و غیره باشد . قانون بخش تعاونی  مقرر می دارد : آورده های غیرنقدی یا سرمایه جنسی شرکت باید تقویم و تسلیم شود ؛ ولی در چگونگی نقویم و تسلیم آن ها بیانی ندارد. در مورد آورده های غیرنقدی لازم است چند نکته یادآوری شود :
اولاَ ناگفته پیداست که آورده های غیرنقدی یا جنسی باید از نوعی باشد که مورد نیاز شرکت تعاونی باشد ؛
ثانیاَ ارزیابی آن ها به طریقی مطمئن و در صورت لزوم با نظر کتبی کارشناسان رسمی دادگستری انجام گیرد تا بدین ترتیب از ورود آورده های مناسب به شرکت و تقویم عادلانه آن ها و از عدم تضرر شرکت اطمینان حاصل شود ؛
ثالثاَ تسلیم آورده های غیرنقدی به این صورت است که عین یا مدارک مالکیت آن ها در همان بانک یا صندوق تعاون یا موسسه اعتباری که برای پرداخت مبالغ لازم التادیه تعیین شده است، تودیع و گواهی آن به هیئت موسس تحویل گردد؛ و سرانجام اینکه لازم است ارزیابی آورده های غیرنقدی به تصویب اولین مجمع عممومی عادی که در بدو تاسیس شرکت تشکیل می شود برسد.
جهت ثبت شرکت تعاونی با ما تماس بگیرید.
همکاران ما در موسسه ثبتیکال ، در کوتاه ترین زمان ممکن شما را در رسیدن به اهدافتان یاری خواهند کرد.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است