ارکان تصمیم گیرنده در شرکت تعاونی | ثبتیکال

ارکان تصمیم گیرنده در شرکت تعاونی

ارکان تصمیم گیرنده در شرکت تعاونی
5 (100%) 1 vote

شر کت تعاونی چیست:
در میان انواع شرکت های تجاری قابل ثبت در ایران شرکت های تعاونی دارای تفاوت های اساسی با دیگر انواع شرکت های تجاری قابل ثبت در ایران می باشد. در این شرکت چنانچه از نام آن برمی آید شاهد شراکت افرادی هستیم که با هدف مشترکی جهت بهبود شرایط و اوضاع اقتصادی و اجتماعی متحد شده اند و اقدام به ثبت شرکت تعاونی می نمایند.

از مهمترین خصوصیات شرکت های تعاونی عدم تاثیر میزان سرمایه بر رای افراد می باشد ،بدین معنا که تمامی اعضا در شرکت های تعاونی دارای یک رای می باشند و این به میزان سرمایه آنها وابسته نمی باشد . در سایر شرکت ها به طور مثال شرکت سهامی تاثیر رای افراد با توجه به میزان سرمایه و سهام انها قابل افزایش می باشد. اما در شرکت های تعاونی کنترل و رای افراد ارتباطی به میزان سرمایه اولیه آنها ندارد.
در واقع این نوع شرکت تشکیل شده از افراد داوطلبی می باشد که در جهت دستیابی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی  متحد شده اند ، بنابراین دموکراسی یکی از مهمترین اصول این نوع شرکت می باشد.
اعضا ی این شرکت ها در تلاش هستند تا از طریق همکاری تعاونی های محلی ، ناحیه ای ، ملی ، بین المللی در فداراسیون ها ، اتحادیه ها ، و دیگر فعالیت های دسته جمعی نیاز های  اعضای خود را به تامین نمایند.
ارکان های تصمیم گیرنده شرکت تعاونی
به موجب قانون ارکان های تصمیم گیرنده در شرکت های  تعاونی به سه مورد تقسیم می شود که در پیشبرد  فعالیت  و اهداف شرکت های تعاونی در کنار یکدیگر قرار می گیرند :  
ارکانهای تصمیم گیرنده
1- مجمع عمومی 2- هیات مدیره 3- بازرس یا بازرسان  
مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف قانونی خود با دعوت هیئت مدیره تشکیل گردیده و وظایفش به شرح زیر می باشد:
انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان برای مدت ٢ سال رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود زیان سایر گزارشهای مالی هیئت مدیره تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری واعتبارات وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره و …. (مواد ٣٣ و ٣٤ و ٣٧)
مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضای تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضا هیئت مدیره و یا بازرس و یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضا کل مجمع تشکیل می شود . در تعاونی های دارای بیش از پانصد نفر عضو در صورتی که بار اول مجمع با دو سوم اعضا تشکیل نشود بار دوم با نصف به علاوه یک رسمیت خواهد داشت
در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط هیئت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه وزارت تعاون اقدام به این کار می نماید. وظایف مجمع عمومی فوق العاده تغییر در مواداساسنامه (درحدود قانون) تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی خواهد بود
وظایف مجمع عمومی عادی  
ماده 34 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی را به شرح ذیل مقرر کرده است
1-انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
2-رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی هیات
3- مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان
4- اتخاذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه
5- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات
6- تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی تعاونی
7- سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می دهد
8- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های ثبت شرکت
9- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکت ها و اتحادیه ها و اتاق های تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی براساس موازین مقرر در این قانون 
وظایف و اختیارات هیات مدیره 
مطابق ماده 37 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل می باشد
1- دعوت مجمع عمومی ( عادی – فوق العاده )
2- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط
3- نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع عمومی
4- قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضاء هیات مدیره
5- نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حساب ها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی
6- تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم
7- تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها و اتحادیه هایی که تعاونی در آن ها مشارکت دارد
8- تهیه و تنظیم دستورالعمل های داخلی تعاونی و اقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب
9- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها یا حق توکیل
10- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز ( یک یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیر عامل ) برای قراردادها و اسناد تعهد آور تعاونی
وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی 
وظایف بازرس یا بازرسان شرکت های تعاونی به شرح ذیل می باشد       
1-نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه
2-رسیدگی به حساب ها ، دفاتر ، اسناد ، صورت های مالی از قبیل ترازنامه و حساب های عملکرد و سود و زیان ، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیات مدیره به مجمع عمومی
3- رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذی ربط
4- تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیات مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص
در پایان از همراهی شما عزیزان سپاس گذاریم


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است