اقدامات مقدماتی تشکیل شرکت سهامی عام | ثبتیکال

اقدامات مقدماتی تشکیل شرکت سهامی عام

اقدامات مقدماتی تشکیل شرکت سهامی عام
امتیاز این پست

شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است. سرمایه ای که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فرش سهام به مردم تامین کرده اند.

شرکت سهامی کامل ترین نوع شرکت از شرکت های سرمایه ای است که شرکاء در آن صاحبان سهام یا سهامداران نامیده می شوند. در ذیل ، به بررسی اقدامات ضروری برای تشکیل شرکت سهامی عام می پردازیم.

  • برای تشکیل یک شرکت سهامی عام مقدماتی به شرح ذیل لازم است :

1. وجود تعدادی افراد علاقمند
این افراد ممکن است به علت تخصص ، یا استفاده از سرمایه خود و یا بالاخره علاقه مندی به امور تجاری فکر تشکیل یک شرکت تجاری را در فکر خود طرح ریزی کنند. مثلاَ شخصی دارای امتیاز تاسیس یک کارخانه داروسازی است یا در یک رشته خاصی تخصص دارد و از این قبیل ولی سرمایه کافی برای استفاده و اجرای آن ندارد ، در این صورت با چند نفر دیگر که به نحوی می توانند با او همکاری داشته باشند فکر خود را مطرح و درصدد تشکیل یک شرکت برمی آیند. این افراد از نظر قانون ” موسسین ” شرکت محسوب می شوند.
2. تعهد و تامین حداقلی از سرمایه شرکت به وسیله موسسین
موسسین باید حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را تعهد کرده و حداقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را نقداَ بپردازند.
در شرکت سهامی عام ، نوعاَ به علت طولانی بودن عملیات اجرایی و عدم نیاز به تمام سرمایه در موقع تشکیل ، قانون لزومی برای پرداخت تمام سرمایه شرکت به وسیله شرکا نمی بیند به همین دلیل مقرر داشته است موسسین باید اقلاَ بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و حداقل 35% آن نقداَ پرداخت شود. مثلاَ اگر سرمایه شرکتی ده میلیون ریال باشد تعهد پرداخت دو میلیون ریال باید به وسیله موسسین انجام شده و از این مبلغ هفتصد هزار ریال نقداَ در یکی از بانک ها در حسابی که به نام ” شرکت در شرف تاسیس ” باز می گردد تودیع گردد. ( ماده 6) ممکن است ، سرمایه یک یا چند نفر از موسسین به جای پول نقد به صورت غیرنقد مثل زمین ، خودرو ، کارخانه یا امتیاز خاصی باشد. در این صورت به طریق ذیل عمل می شود :
طبق تبصره ماده 6 لایحه اصلاحی ” هر گاه قسمتی از تعهد موسسین ، به صورت غیرنقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع … نمایند ” .
3. مراجعه به اداره ثبت شرکت ها برای انجام امور مقدماتی تشکیل شرکت
موسسین باید طبق ماده 6 ” … اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت دارند ” .
پیش نویس اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی ، رسید تعهد و پرداخت سرمایه به وسیله موسسین به ضمیمه اظهارنامه باید به مرجع ثبت شرکت ها تقدیم شود. مرجع ثبت شرکت ها بعد از ملاحظه اظهارنامه و ضمایم آن اگر ایراد قانونی در آن مشاهده نکرد اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد کرد.
4. انتشار اعلامیه پذیره نویسی
در شرکتهای سهامی عام مقداری از سرمایه به وسیله غیرموسسین تامین می گردد.
طریقه تامین این مقدار از سرمایه با انتشار اعلامیه پذیره نویسی انجام می شود. پذیره نویسی عبارت است از تعهد خرید و پرداخت مبلغ یک یا چند سهم از طرف افراد غیرموسس و پرداخت مبلغی از آن به صورت نقد.
در اعلامیه پذیره نویسی ، طبق ماده 9 ( لایحه اصلاحی ) باید موارد ذیل درج شود :
_ نام شرکت
_  موضوع شرکت
_ مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتیکه تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
_ مدت شرکت
_ هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین ، ذکر تخصص یا اطلاعات آنان در امور شرکت به اختصار .
_ میزان سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن و تعداد و نوع سهام و مشخصات سهام غیرنقد
_ در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا
_ تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند.
_ ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت شرکت
_ در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجازه یا موافقت اصولی آن مراجع.
_ ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد.
_ ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند.
_ تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شده است.
_ ذکر نام روزنامه کثیرالاتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسس منحصراَ در آن منتشر خواهد شد.
_ چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان .
اعلامیه پذیره نویسی که باید حاوی مقررات پانزده گانه فوق باشد، بعد از تایید مرجع ثبت شرکت ها ، به وسیله موسسین از طریق جراید ( روزنامه کثیرالانتشاری که طبق بند 14 اعلامیه تعیین شده است ) به اطلاع عموم خواهد رسید.
در اعلامیه مذکور، شعبه بانک و شماره حسابی تعیین شده است که اشخاص می توانند تا تاریخ معین مراجعه کرده و تعدادی ورقه تعهد سهم خریداری کنند. اوراق تعهد سهام در این مرحله اوراقی هستند که در آن بعضی مسائل مهم مربوط به شرکت و سهام از قبیل نام ، موضوع و مرکز اصلی شرکت ، میزان سرمایه ، مشخصات اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی ، تعداد سهامی که می تواند مورد تعهد قرار گیرد و مبلغ اسمی هر سهم ، نام و نشانی بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم باید در آن واریز گردد، مشخصات پذیره نویسی و تعهد پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهم طبق اساسنامه قید می گردد.
طبق ماده 15 امضای ورقه سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی طبق مقررات قانون تجارت است.
ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه نزد بانک می ماند و نسخه دیگر با قید رسید مبلغ تعهد شده و مبلغ پرداخت شده مهر و امضا شده و در اختیار پذیره نویسی قرار می گیرد.
این ورقه بعداَ ، پس از پرداخت تمام مبلغ اسمی سهم ، از پذیره نویس اخذ و سپس ورقه سهم به او داده می شود.
مبلغ پرداختی ، از 35 % کل مبلغ اسمی هر سهم نباید کمتر باشد.
” ثبت ایده نو ”
با بهره گیری از بهترین کارشناسان مجرب ثبتی


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است