تفاوت اساسنامه و شرکتنامه در قوانین ثبت شرکت ها چیست ؟ | ثبتیکال

تفاوت اساسنامه و شرکتنامه در قوانین ثبت شرکت ها چیست ؟

تفاوت اساسنامه و شرکتنامه در قوانین ثبت شرکت ها چیست ؟
امتیاز این پست

تنظیم اساسنامه و شرکت نامه از موارد ضروری جهت ثبت شرکت است و مسلما آشنایی با تعاریف و تفاوت آن جهت ثبت شرکت ضروری می باشد.
در ابتدا به ارائه تعریف اساسنامه در قانون ثبت شرکت ها می پردازیم  : پیش از ارائه تعریف توجه داشته باشید که تنظیم اساسنامه مخصوص شرکت‌هاى با مسئولیت محدود، تضامنى و نسبى مى‌باشد  و سایر شرکت ها ملزم به تنظیم آن نمی باشند. اساسنامه شرکت در واقع  سند اعتبار شرکت می باشد که در آن به مواردضروری  از قبیل :خط مشی و سرمایه ، هدف و نحوه فعالیت، وظایف هریک از اعضا شرکت و هیئت مدیره، مجامع عمومی و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه انتخاب و مدت ماموریت و چگونگی تعیین جانشین مدیرانی که یا فوت نموده و یااستعفا داده اند اشاره میشود . کلیه مواد آن برای اعضا لازم اجرا می باشد در شخص حقوقی اساسنامه هویت و اعتبار شرکت می باشد . در مثال می توان آن را با شناسنامه شخص حقیقی که سند هویت و اعتبار شخص می باشد مقایسه نمود.
برابر قانون تجارت ایران مواردی که باید در اساسنامه تصریح می شود عبارتند از:
1-نام شرکت
2-موضوع شرکت بطور صریح و روشن
3-مدت شرکت
4-مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن در صورتیکه تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
5-مبلغ سرمایه شرکت تو تعیین وجوه نقدی و غیر نقدی آن
6-تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن ها و هرگاه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد،خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
7-تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه اسمی هر سهم و مدتی که باید مطالبه شود که البته این مدت بیش از 5 سال نمی باشد.
8-نحوه انتقال سهام با نام
9-طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
10-در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن ها
11-شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت
12-مواقع و ترتیب دعوت مجامع
13-مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها
14-تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت نموده و یا استعفا می کنند یا به جهات قانون محجور،معزول و یا ممنوع می گردند.
15-تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران
16-تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بپردازند.
17-قید اینکه شرکت دارای چند نفر بازرس خواهد بود و نحوه انتخاب و مدت ماموریت آن ها
18-تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومی سالانه
19-نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن
20-چگونگی تغییر اساسنامه
در ادامه به ارائه تعریفی از شرکتنامه می پردازیم :
شرکت نامه قراردادی است که میان شرکاء تعریف می شود. البته شرکاء متعهد به تهیه و تنظیم آن به صورت کتبی و قانونی می باشند توجه نمایید که شرکت های سهامی و تعاونی ملزم به تنظیم شرکت نامه نمی باشند اما شرکت های با مسئولیت محدود – تضامنی – و نسبی می بایست شرکت نامه تنظیم نمایند
پس از ارائه تعاریف این دو سند ثبت شرکت به بررسی تفاوت این دو می پردازیم، توجه داشته باشید که اساسنامه چنانچه در تعاریف اشاره شد: سند و هویت شرکت های تجارتی است به این معنی که در اساسنامه هر شر کت مشخصا ت آن از قبیل : اسم و موضوع و هدف سرمایه و مدیران و نحوه انتخاب و وظا یف و اختیارات انها و چگونگی تعیین جانشین در مواردی که بعضی  از انها فوت و یا محجور و یا استغعا داده و یا صلاحیت از او سلب شده باشد  معین و مشخص می شودو بطورکلی راه کارها و خط مشی شرکت در آن قید می گردد و مفاد ان برای همه شرکا لازم اجرا است درضمن همه شرکت ها باید دارای اساسنامه باشند .
اما شرکت نامه : مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی و نسبی می باشد .شرکت نامه هم نوعی سند رسمی است که بین دو یا چند شریک به منظور تشکیل شرکت تجاری تنظیم می شود و برابر قانون ( ماده 197 قانون تجارت ) پس از انکه شرکت نامه و ضمائم ان به وزرات دادگستری ارسال شود و این سند معتبر می باشد که مندرجات ان در حقیقت قسمتی از اساسنامه شرکت است که بوسیله قوه قضاییه چاپ گردیده ودر اختیار سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قرار می گیرد .
مواردی که در شرکت نامه به مندرج شده به شرح زیر می باشد :
1- نام شرکت
2-موضوع شرکت
3-سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی
4-میزان سهم الشرکه هر یک از شر کا
5-تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن
6-اسامی شرکا ء موسسین شرکت و مشخصات کامل هر یک و اقا متگاه
7-اسامی مدیران شرکت و اختیارات انها و مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه
8-قید مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت
9-تاریخ و نحوه رسیدگی به حساب ها و چگونگی تقسیم سود و زیان شرکت
10-انحلال شرکت
11-قید سایر نکاتی که لازم باشد
12-بالاخره شرکت نامه باید امضاء موسسین برسد و در دفتر ثبت شرکت ها ثبت گردد .
در پایان جهت ثبت شرکت و تهیه و تنظیم اساسنامه و یا شرکت نامه با مشاورین ما تماس حاصل فرمایید.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است