ثبت شرکت تضامنی | ثبتیکال

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی
امتیاز این پست

شرکت تضامنی جزو شرکت هایی است که مسئولیت شرکاء در آن محدود به سرمایه نبوده بلکه چون به اعتبار شخصیت شرکاء تشکیل می شود مسئولیت نامحدود و شرکاء مسئول کلیه قروض و تعهدات شرکت علاوه بر سرمایه آن می باشد.
شرکت تضامنی از حیث استحکام و اعتبار در راس تمام شرکت ها قرار دارد و بیشتر شرکت خانوادگی است که بین اقرباء نزدیک تشکیل می گردد و معمولاَ هنگامی تاسیس می شود که صاحب تجارتخانه فوت می کند و ورثه وی برای جلوگیری از انحلال تجارتخانه و به منظور ادامه کار آن ، شرکت تضامنی تشکیل می دهند.
شرکت تضامنی را ماده 115 قانون تجارت چنین تعریف کرده است : شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
در شرکت تضامنی سه اصل ذیل رعایت می شود :
1- مسئولیت تضامنی شرکاء
2- غیر قابل انتقال بودن سهم الشرکه
3- تصریح به شرکت تضامنی در نام شرکت
شرایط ثبت شرکت تضامنی به شرح ذیل است :

  • تعداد اعضاء شرکت تضامنی

حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت تضامنی 2 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.

  • حداقل سرمایه شرکت تضامنی

ماده ی 118 قانون تجارت  ، سرمایه ی شرکت تضامنی را به دو صورت نقدی و غیر نقدی پذیرفته است ،ولی به منظور تشکیل شرکت باید کل سرمایه ی نقدی تادیه شده و سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد. این تقویم سرمایه غیرنقد باید با رضایت تمام شرکا باشد (ماده 122 ق.ت) و چنانچه سهم الشرکه غیرنقدی کمتر از قیمت واقعی خودش تقدیم شود شرکا به ضرر خود اقدام کرده اند به این علت جزء رضایت شرکا شرط دیگری برای این تقویم وجود ندارد.

  • حداقل تعداد مدیران و بازرسین

حداقل یک نفر مدیر از بین شرکا یا دیگران ( در شرکت تضامنی، داشتن بازرس الزامی نمی باشد اما می تواند بازرس داشته باشد ).

  • نام شرکت تضامنی

ماده 117 مقرر داشته است که در اسم شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. در صورتیکه اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شرکت با شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکاء ) یا ( و برادران ) قید شود.

  • مدارک ثبت شرکت تضامنی

1-  دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
3- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
4-  دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
5- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
8- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

  • شرکتنامه و اساسنامه شرکت تضامنی

قرارداد شرکت یا شرکتنامه سند معتبری است که  به وسیله قوه قضاییه چاپ گردیده است که پس از تکمیل اطلاعات می بایست به سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تقدیم گردد.
درواقع شرکتنامه حاکی از توافق و تراضی شرکاء به تشکیل شرکت است که از مدارک اصلی تاسیس شرکت تضامنی به شمار می رود و مادامیکه این قرارداد تنظیم و اجرا نگردد شرکتی به وجود نمی آید.
مواردی که در شرکتنامه به آن اشاره می شود عبارتند از:
1- نام شرکت
2- موضوع شرکت
3- سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی
4- میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء
5- تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن
6- اسامی شرکاء یا موسسین شرکت با قید مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه
7- اسامی مدیران شرکت و اختیارات آن ها و مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه
8- قید مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت
9- تاریخ و نحوه رسیدگی به حساب ها و چگونگی تقسیم سود و زیان شرکت
10- انحلال شرکت
11- قید سایر نکاتی که لازم باشد.
12- بالاخره شرکت نامه باید به امضاء موسسین برسد.
یکی از موارد مهم ، انتشار خلاصه شرکتنامه دریکی از روزنامه رسمی و یکی از روزنامه کثیرالانتشار به هزینه خود شرکت است. متن شرکتنامه ابتدا در دفتر ثبت شرکتها ثبت می شود و سپس به جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
دومین مدرک اصلی شرکت تضامنی اساسنامه است که شامل قواعد کلی امور شرکت می باشد.
اساسنامه شرکت تضامنی :
ماده 1: نام شرکت : شرکت تضامنی ……………….
ماده 2: نوع شرکت : ………………………………
ماده 3: موضوع شرکت : …………………………
ماده 4 : مرکز اصلی شرکت : ……………………
تبصره : هیات مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح بداند انتقال و یا شعبی را تاسیس کند.
ماده 5 : مدت شرکت : …………………………..
ماده 6: سرمایه شرکت : سرمایه شرکت مبلغ …………………. ریال که تماماَ به صورت نقدی پرداخت شده است و سرمایه غیرنقدی که معادل مبلغ ……………….. ریال است طبق ماده 118 قانون تجارت تقویم و تسلیم شده است.
ماده 7: تابعیت شرکت : ………………………
ماده 8: سهم الشرکه شرکاء : ………………..
ماده 9 : مدیران شرکت : اداره امور شرکت به عهده ………………….. نفر خواهد بود و مدت مدیریت آنان …………… سال است.
تبصره 1 : اولین مدیران شرکت عبارتند از : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
تبصره 2 : کلیه قراردادها و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار اعم از چک ، سفته و اعتبارات بانکی و اسناد مالی و غیره با امضای مدیرعامل و یک نفر دیگر از مدیران متفقاَ با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ماده 10 : مسئولیت مدیران : حدود مسئولیت مدیر یا مدیران به تصریح ماده 121 قانون تجارت همان است که در ماده 51 مقرر شده است.
ماده 11: اختیارات مدیران : مدیران شرکت متفقاَ نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و بدون اجازه نامه مخصوص می توانند در تمام امور شرکت از هر قبیل اعم از انجام تشریفات قانونی، حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی ، رسیدگی به حساب ها و پیشنهاد سود قابل تقسیم سالانه ، قبول و واگذاری نمایندگی امضای دفاتر اسناد رسمی ، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر ولو کراراَ ، استخدام کارمند و اخراج آن ، مشارکت با شخصیت های حقیقی و حقوقی و بانک ها ، استقراض با رهن و بدون رهن ، تعیین اعتبار، وام دادن ، وام گرفتن از بانک ها، اشخاص و شرکت ها و ادارات و افتتاح حساب های جاری و سپرده در کلیه بانک ها و موسسات ، واردات و صادرات و خرید و فروش و توزیع کالاهای مجاز.
ماده 12 : انتقال سهم الشرکه : هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضایت تمام شرکا.
ماده 13: تغییر اساسنامه : هر نوع تغییری در مورد این اساسنامه از قبیل ازدیاد یا کسر کردن سرمایه ، تغییر نام شرکت ، قبول شریک جدید برای شرکت و به طور کلی هر گونه اصلاحات و الحاقات مورد لزوم در مفاد اساسنامه با موافقت نامه کلیه شرکاء امکان پذیر است.
ماده 14 : سال مالی : سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال پایان می یابد و اولین سال مالی شرکت از روز شروع به کار آن ( تاریخ ثبت شرکت ) آغاز و با پایان اسفند ماه همان سال پایان می یابد.
ماده 15 : ترتیب تقسیم سود شرکت
از کلیه درآمد شرکت ابتدائاَ تمامی هزینه های اداری و انتفاعی و مصارف ضروری و حقوق کارکنان و استهلاک اثاثیه و مالیات و عوارض کسر و بقیه آن که سود ویژه است پس از وضع 5% ذخیره احتیاطی که برای جبران زیان های احتمالی در نظر گرفته می شود بقیه بین شرکاء به نسبت سهم الشرکه تقسیم خواهد شد.
تبصره : وفق ماده 132 اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود تقسیم هر نوع منفعت و سود بعد از جبران کمبود خواهد بود.
ماده 16 : حق الزحمه مدیران :
مدیران شرکت می توانند با موافقت شرکاء همه ماهه حقوق خود را از صندوق شرکت دریافت و به هزینه قطعی شرکت منظور کنند.
ماده 17 : مجامع عمومی شرکا اعم از عادی و فوق العاده به وسیله دعوتنامه کتبی از طرف هر یک از مدیران شرکت و ارسال آن از طریق پست سفارشی به نشانی هر یک از شرکاء یا از طریق درج آگهی در جراید کثیرالانتشار خواهد بود.
ماده 18 : وظایف مجمع عمومی عادی به شرح ذیل می باشد :
الف ) استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن
ب) تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره
ج) تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن
د) انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس
ماده 19 : وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار ذیل است :
الف) تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند ماده اساسنامه
ب) تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت
ج) افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با عنایت به ماده 1333 قانون تجارت
د) ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت
ماده 20: تصمیمات مجامع عمومی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 21: در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی و یا قیم محجور و طبق دستور ماده 139 و 140 قانون تجارت خواهد بود.
ماده 22: انحلال شرکت : شرکت مطابق ماده 136 قانون تجارت منحل خواهد شد. در صورتی که مجمع شرکاء ، رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا از خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد. وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت خواهد بود.
مه 23 : اختلافات بین شرکاء در رابطه با امور شرکت از طریق داوری و حکمیت حل و فصل خواهد شد.
ماده 24: در مورد موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده 25: این اساسنامه در 25 ماده و 5 تبصره و با امضای شرکاء در ذیل آن مورد تصویب و قبول شرکاء واقع گردید.
امضای کلیه شرکاء با درج مشخصات
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
” مرکز تخصصی یثبتیکال،  پیشرو در امور ثبتی “


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است