شرایط انتخاب هیت مدیره شرکت تعاو نی | ثبتیکال

شرایط انتخاب هیت مدیره شرکت تعاو نی

شرایط انتخاب هیت مدیره شرکت تعاو نی
امتیاز این پست

در ابتدای این مقاله به ارائه تعریفی از شرکت تعاونی می پردازیم:
شركت تعاونی شركتی است که از اشخاص حقیقی و حقوقی كه به منظور رفع نیازمندی های مشترك و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا ازطریق خودیاری و كمك متقابل و همكاری انان موافقت اصولی كه دراین قانون مطرح است تشكیل می شود. تعداد اعضای شركت تعاونی نباید از ٧ نفر كمتر باشد .

بنا برا تعریفی که ارائه شد به اهمیت انتخاب و کارکرد هیئت مدیره در شرکت های تعاونی پی بردیم بنا به تعبیری هیئت مدیره در شرکت های تعاونی به عنوان مغز این مجموعه عمل می نماید بنابراین انتخاب درست و اصولی این اعضا از اهمیت ویژه ایی برخوردار است ، وظایف این اعضا توسط اساسنامه تایین می گردد و وظایف و عملکرد آنان در دستیابی به اهداف تعاونی نتیجه مستقیم خواهد داشت. بنا بر اهمیت این موضوع در اين مقا له علاوه بر نحوه شناسا يي و انتخاب اعضاء هيئت مديره توسط راي دهندگا ن به وظايف و اختيا رات هيئت مديره شرکت تعاونی می پردازیم:
امور شرکت تعاونی به عهده هیئت مد یره می با شد اعضا ی هیئت مد یره دو دسته هستند :
1- اعضای اصلی
2-اعضای علی البدل که تعداد ان ها در اساسنامه تعیین می شود به مو جب قا نون هیئت مدیره مرکب از 3 نفر و حداکثر 7 نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضای اصلی عضو علی البدل خواهد بود در صورت فوت ، یا استغعا ، ممنوعیت قا نونی یا غیبت غیر موجه مکرر هر یک از اعضای اصلی یک از اعضای علی البدل برای بقیه مدت مقرر به جا نشینی وی اجرای وظیفه می کند
انتخاب هیئت مدیره در بدو تشکیل شر کت تعاونی
در بدو تشکیل شرکت تعاونی ( اولین مجمع عمومی عادی ) انتخاب هئیت مدیره های را به عهده دارد اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال با رای مخفی و کتبی ( با ورقه ) و با اکثریت نسبی انتخاب می شو ند .
اخذ رای برای انتخاب اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می ایدجایگزین اکثریت بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل شنا خته می شوند . اعضای هیئت مدیره ، اعم از اصلی و علی البدل ، از بین اعضای شرکت تعاونی انتخا ب می شو ند   .
شرایط هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسا ن
ماده 38 قانون بخش تعاونی شرایطی را برای اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسا ن تعاونی ها مقرر می دارد .
این شرایط که می توان آن ها را به ایجابی و سلبی تقسیم کرد
الف ) شرایط ایجابی  
1-داشتن تابعیت ایران  
2-ایمان و تعهد عملی به اسلام ( در تعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی ، تعهد عملی به دین خود )
3-داشتن اطلاعات یا تجربه لازم برای عمل به وظایف ، متناسب با تعاونی مربوط  
ب ) شرایط سلبی
1-عدم ممنوعیت قانونی و عدم حجر  
2-عدم عضویت در گروه های محارب  
3-عدم سابقه محکومیت به ارتکاب جرایم بر ضد امنیت و جعل اسناد
4-عدم سابقه محکومیت به سبب ارتشا ، اختلاس ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، تدلیس ، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر .
ماده37- وظایف واختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می با شد
1-دعوت مجمع عمو می (عادی – فوق العاده)
2-اجرای اساسنامه و تصمیما ت مجمع عمو می و سایر مقررات مربوط
3-نصب و عزل و قبول استعفای مدیر ها مل و نظارت بر عملیا ت وی و پیشنها د میزان حقو ق مدیره عا مل به مجمع عمو می
4-قبو ل در خواست عضو یت و اخذ تصمیم نسبت به انتقا ل سهم اعضا به یکد یگر و دریا فت استعفای هر یک از اعضا ی هیاتت مدیره
5-نظارت بر مخارج جا ری تعاونی و رسید گی به حساب ها و ارائه به بازرس یا بازر سا ن و تسلیم به موقع گزارش مالی و تراز نامه تعاونی به مجمع عمو می
6-تهیه و تنظیم طر ح ه و برنامه ها و بو دجه و سایر پیشنهاد ات و ارائه ان به مجمع عمو می جهت اتخاذ تصمیم
7-تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسا ت مجا مع عمو می شر کتها و اتحادیه هایی که تعا ونی د ر انها مشارکت د ارد
8-تهیه و تنظیم دستو رالمعل داخلی تعاونی و تقد یم ان به مجمع عمو می برای تصویب
9-تعیین نماینده یا وکیل در داد گاه ها و مراجع قا نونی و سایر سازمان ها با حق تو کیل غیر
10-تعیین و معرفی صا حبان امضای مجاز ( یک یا دو نفر از اعضا هیا ت مدیره به اتفاق مدیرعامل ) برای قرار داد ها اسناد تعهد اور تعاونی
 تبصره ـ هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد و هیچیک از اعضاء هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد
در انتها از همراهی شما عزیزان سپاسگذاریم
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با کارشناسان ماتماس حاصل فرمایید.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است