شرایط و مراحل ثبت شرکت های تولیدی پوشاک | ثبتیکال

شرایط و مراحل ثبت شرکت های تولیدی پوشاک

شرایط و مراحل ثبت شرکت های تولیدی پوشاک
3 (60%) 1 vote

جهت ورود به این مقاله ابتدا می بایست به ارائه تعریفی از فرایند تولید و یا تولیدی بپردازیم :تولید در علم اقتصاد به معنی تبدیل منابع به کالا یه خدمات مورد نیاز می باشد به عبارتی دیگر تولید شامل مرحله ایی است که عنصر یا عناصری بعضا طبیعی را به مصرف انسان نزد یک تر می کند.
اکنون مجموعه های بسیاری به امر تولید مشغول می باشند و شرکت های بسیاری با هدف فعالیت در این زمینه تاسیس می گردد به عبارتی شرکت هایی که موضوع فعالیت انها در ( بند 2 اساسنامه ) تولید محصول قید شده باشد شرکت های  تولیدی  می باشند.
شاخه ایی از شرکت های تولیدی که در این مقاله به بررسی شرایط ثبت آن خواهیم پرداخت شرکت های تولیدی لباس می باشند ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.
جهت ثبت شرکت تولیدی پوشاک مانند سایر شرکت ها در ابتدا ملزم به انتخاب قالب شرکت می باشید این شرکت را به دو صورت سها می خاص و یا با مسئو لیت محدود به ثبت می رسانند.
شرایط لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص   
1-حداقل 3 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند. ( 18 سال تمام )
2-حداقل سرمایه شرکت 1.000.000 ریال باشد .
3-در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود .
4-در صورت سرمایه غیر نقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد .
5-سرمایه شرکت صرفاَ توسط موسسین تامین می شود.موسسین شرکت،نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند،مسوولیت تضامنی دارند.تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است،صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاء کنندگان آن ها، مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود .
6-اعضاء هیات مدیره باید حداقل از 2 نفر تشکیل گردد و اعضا و هیات مدیره باید حداقل دارنده یک
سهم باشند و اعضا و هیات مدیره نباید دارای سوء پیشینه کیفری باشند .
شرایط   تشکیل شرکت سها می خا ص
1-اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد .
2-اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه با نکی حا کی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از 35 % کل سهام باشد.اظهارنامه مذ کور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. همچنین تادیه و تقویم سرمایه غیرنقدی و تفکیک آن در اظهارنامه و ذکر سهام ممتازه در صورت وجود چنین سهامی
3-انتخاب اولین مد یران و بازرس یا با زرسان شرکت که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سها مداران رسیده باشد .
4-قبول سمت مد یریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17
5-ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد .
از آن جا که طرح و تصویب اساسنامه و انتخا ب مد یران و با زرسان و تعیین روزنامه و تنظیم اظهارنامه و … لزوماَ باید توسط کلیه موسسین انجام می گیرد چنین استنباط می شود که در شرکت های سهامی خاص کلیه تصمیمات در بدو تاسیس باید به اتفاق آراء اتخاذ گردد .
مسئولیت شرکا در شرکت سهامی خاص «به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک» می باشد .
شرایط لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود  
  1-به موجب ماده 94 قانون تجارت، حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود.( دارای سن قانونی 18 سال تمام ) هر دو عضو شرکت باید سهامدار باشند،حتی یک درصد .
2-در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سا لی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد . ( م 109 ق. ت) هیات نظار مرکب از 3 نفر بوده که از بین شرکاء برای مدت یک سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شرکت باشند .
  3-جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد .
  4-پس از تشکیل شرکت نسبت به تعیین حوزه ما لیا تی و تشکیل پرونده دارا یی، تهیه دفاتر قا نونی و پلمپ دفا تر و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایید .
توجه داشته باشید در صورت درچ کلمه تولید در موضوع فعالیت شرکت ، با توجه به حوزه ی ثبتی نیاز یا عدم نیاز به مجوز در زمینه تولید مشخص می گردد . بطور مثال شرکت هایی که در کرج به ثبت می رسند بابت قید کلمه تولید در موضوع فعالییت مجوز با ادراه ثبت شرکت ها ارائه می دهند ولی اگر در تهران به ثبت برسند به مجوز نیاز نیست .
از همراهی شما عزیزان سپاسگذاریم.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است