شرکت مختلط سهامی چیست و شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت مختلط سهامی ؟ | ثبتیکال

شرکت مختلط سهامی چیست و شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت مختلط سهامی ؟

شرکت مختلط سهامی چیست و شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت مختلط سهامی ؟
امتیاز این پست

این شرکت ها از سالیان دور قرون وسطی به بعد در اروپا سابقه داشته اند و حاصل شراکت بین اشراف سرمایه دار و تجار از طبقه اجتماعی متوسط می باشند که تابع شرایط و قوانین خاصی بوده است (توضیح کامل در مقاله ثبت شرکت مختلط غیر سهامی) .
در تعریف شرکت مختلط سهامی در ماده 162 قانون تجارت ایران آمده است : «شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود». بنابراین شرکت مزبور ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی. نسبت به شریک یا شرکاء ضامن مقررات شرکت تضامنی و نسبت به شرکاء سهامی مقررات شرکت سهامی جاری است و در مواردی که با یکدیگر اصطکاک دارند مقررات مخصوصی وضع گردیده است.
در این قبیل شرکت ها دو نوع شریک موجود است:
شرکاء سهامی
شرکاء ضامن
شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام هایی با مقیمت مساوی در آمده و مسئولیت آنها در مقابل دیون شرمت  تا میزان سرمایه اولیه  آنهاست در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام نمی باشد  و مسئول کلیه دیون  احتمالی شرکت می باد که ممکن است حتی بیش از سرمایه شرکت باشد. توجه داشته باشید که در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
نکته مهم : شرکاء ضامن نمی توانند بدون رضایت سایر شرکاء ، تجارتی از نوع تجارت شرکت را راه اندازی نمایند .یا به عنوان شریک ضامن در شرکت با مسئولیت محدود دیگری که نظیر این تجارت را دارد داخل شوند.
بنا بر ماده ١٤٤ قانون تجارت : (اداره شرکت مختلط سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکای شرکت تضامنی مقرر است)
و در مورد شرکای با مسئولیت محدود ماده ١٤٥ اشاره داشته است :(شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف اوست).
که البته این امر با توجه به میزان مسئولیت شرکاء در مقابل دیون احتمالی شرکت می باشد و شرکاء با مسئولیت بیشتر دارای حق بیشتری برای تصمیم گیری می باشند.

وجوه افتراق شرکت مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی :
در شرکت مختلط سهامی سرمایه  شرکای با مسئولیت محدود به صورت تعدادی سهام تبدیل می شود و مانند سهام در شرکت های سهامی دارای قابلیت انتقال می باشد. لذا شخصیت این شرکاء حائز اهمیت نمی باشد این نوع شرکت دارای تمامی مزایای شرکت های غیر سهامی می باشند و غیر از آن قابلیت معامله سهام را نیز دارند .اما بلعکس در شرکت مختلط غیر سهامی شخصیت شرکاء حائز اهمیت است و سرمایه به صورت سهام نیست و قابل معامله نیز نمی باشد. واین عمده ترین تفاوت این دو شرکت می باشد.

 مدارک شرکت مختلط سهامی برای ثبت

1-یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه
2-یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه
3-اسامی مدیر یا مدیران شرکت
4-نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
5-سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40 ،41 و 44
6-نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه‌ی غیرنقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیرنقدی
ثبت شرکت ایده
{ موسسه ای برای  ثبت آسان }


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است