شرکت مختلط غیر سهامی | ثبتیکال

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی
2 (40%) 2 votes

این شرکت ترکیبی از شرکت تضامنی وشرکت با مسئولیت  است .     
در شرکت های مختلط سهامی شرکای سهامی به نسبت سهمی که دارند سرمایه انها به صورت سهام درامده مسئول قروض شرکت هستند اما شرکا ضامن که سرمایه انها به صورت سهام در نیامده در قبال قروض شرکت ماننده شرکت تضامنی است.

*شرکت های مختلط سهامی دارای مجمع عمومی هستند اما انها حق انتخاب مدیران را ندارد و شرکا ضامن این کار را انجام می دهند .
مجمع عمومی :شرکت های مختلط سهامی دارای مجمع عمومی هستند که تشکیل شده از همه سهامداران شرکت و قوانین شرکت های سهامی در ان اعمال میشود .مجمع عمومی سالی یک بار تشکیل می شود و یک هیئت ناظر انتخاب می کند که کار ان مطالعه ی گزارش سالیانه ی شرکت ،رسیده گی به محاسبات و در موقع انحلال شرکت در مورد شرکا سهامی اظهار نظر خواهند کرد.
*برای نامگذاری این شرکت ها عبارت (مختلط )با لا اقل اسم یکی از شرکای ضامن الزامی است.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی :
۱ -یک نسخه‌ی  شرکت نامه
۲ – یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه    
۳ -اسامی  شرکای  

اساسنامه شرکت مختلط غیر سهام:

ماده ۱۴۲ : روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکت نامه خواهد بود .
ماده۱۴۳   : هریک ازشرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جز ءاسم شرکت باشد درمقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکا ء داده شده باشد درمقابل اشخاص ثالث بی اثر است .
ماده   ۱۴۴ : اداره شرکت مختلط غیرسهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که درمورد شرکاء شرکت تضامنی مقرر است .
ماده۱۴۵   : شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امو ر شرکت از وظایف او است .
ماده۱۴۶   : اگر شریک با مسئولیت محدود معامله‌ای برای شرکت کند، درمورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معام له حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می‌دهد .
ماده۱۴۷ هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت را داشته و می‌تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد .هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است .
ماده۱۴۸   : هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود به او داخل در شرکت کند .
ماده۱۴۹ : اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شریک بدون اجازه سایرین کلا یا بعضا به شخص ثالثی واگذار نمایند، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت .
ماده۱۵۰ :  در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود، مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته‌اند .
ماده۱۵۱ : شریک ضامن را وقتی می‌توان شخصا برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد .
ماده۱۵۲   : هرگاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تادیه مسترد داشته است، طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیما بر علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند.اگرشرکت ورشکست شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت .
ماده۱۵۳ : اگر در نتیجه قرارداد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت با مسئولیت محدود از سهم الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد، این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجع به نشر شرکتها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می‌تواند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تادیه همان سرمایه اولیه شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند .
ماده   ۱۵۴ : به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی‌توان داد مگر در صورتی موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شده مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است .
هرگاه وجهی برخلاف حکم فوق تادیه گردید، شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردی که با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد .
ماده۱۵۵ : هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبلا از ورود او داشته، خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. هرشرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود .
ماده   ۱۵۶ : اگر شرکت مختلط  غیر سهامی ورشکست شود، دارائی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء درآن حقی ندارند، سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزو دارائی شرکت نیز محسوب است .
ماده۱۵۷ : اگر دارائی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد، طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارائی شخصی تمام یا هریک ازشرکاء ضامن وصول کنند، دراین صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود .
ماده۱۵۸ :درصورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود، خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود .
ماده۱۵۹ : مقررات مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ در شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز لازم الرعایه است .
ماده۱۶۰ : اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به شرکت‌های تضامنی است .
ماده۱۶۱ : مقررات مواد  ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷،۱۳۶  درمورد شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز جاری است. مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی‌شود .

مواردی که باعث انحلال شرکت مختلط غیر سهامی خواهد شد :

١ در موارد فقرات ١و ٢و٣ ماده ٩٣ ق.ت. (منسوخه )
٢ در صورت تراضی تمام شركا
٣ در صورتی كه یكی از شركا به دلایلی انحلال شركت را از دادگاه تقاضا نموده و دادگاه با احراز موجه بودن دلایل مزبور حكم به انحلال شركت بدهد .
٤ در صورت فسخ یكی از شركا مطابق با ماده ١٣٧ ق.ت .
٥ در صورت ورشكستگی یكی از ای شركا مطابق ماده ١٣٨ ق.ت .
٦ در صورت فوت یا محجوریت یكی از شركا مطابق مواد ١٣٩ و ١٤٠ ق.ت
برای ثبت شرکت خود می توانید به موسسه ی ثبتیکال مراجعه کرده و در کوتاهترین زمان ممکن شرکت خود را به ثبت برسانید از امتیازات مهم این موسسه نسبت به سایر موسسات این است که شما کل مبالغ را در انتهای کار پرداخت می کنید .


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است