شرکت های تعاونی و انواع آن | ثبتیکال

شرکت های تعاونی و انواع آن

شرکت های تعاونی و انواع آن
امتیاز این پست

کلمه تعاون را معادل Cooperation  به کار برده اند. تعاون به معنای با هم کار کردن برای انجام یک هدف مشترک در طول ادوار تاریخی وجود داشته است به عبارت دیگر تعاون اقتضای زندگی اجتماعی بوده است.
ماده 2 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 شرکت تعاونی را چنین تعریف کرده است :
شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می شود.
طبق قانون تجارت ، شرکت های تعاونی به دو نوع تعاونی تولید و تعاونی مصرف طبقه بندی شده ودند، لیکن ماده 18 قانون شرکت های تعاونی ( 1250 ) ، شرکت های تعاونی را به شرح ذیل طبقه بندی کرده است :
الف – رشته کشاورزی ، شامل تعاونی های کشاورزی و روستایی
ب- رشته مصرف، شامل تعاونی های مصرف کنندگان مسکن ، اعتبار و آموزشگاه ها
ج- رشته کار و پیشه ، شامل تعاونی های مسکن کنندگان ، اعتبار و آموزشگاه ها
تعاونی های صنایع کوچک ، تعاونی های تهیه و توزیع ، تعاونی های مشاغل آزاد و تعاونی های صیادان.
لیکن قانون بخش تعاونی اقتصاد (1370 ) بدون آرایه طبقه بندی مشخص، تعاونی ها را به دو نوع ذیل طبقه بندی کرده است :
الف- تعاونی تولید ، شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی ، دامداری ، دامپروری ، پرورش و صید ماهی ، شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند.
ب- تعاونی توزیع ، شامل تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند.
در دستورالعمل تشکیل تعاونی ها ، شرکت های تعاونی از دو جنبه موضوع فعالیت و تعداد اعضا طبقه بندی شده است .
الف- از جنبه موضوع فعالیت
شرکت های تعاونی تولید و شرکت های تعاونی توزیع طبق همان تعاریف مندرج در قانون بخش تعاونی.
ب- از جنبه تعداد اعضا
1. شرکت تعاونی عام
شرکتی که عضویت در آن برای همه آزاد بوده و موسسین یا شرکت باید برای تامین قسمتی از سرمایه و یا افزایش سرمایه شرکت ، سهام آن را به عموم عرضه کنند. حداقل اعضا این گونه تعاونی ها ، 500 نفر خواهد بود.
2. شرکت تعاونی خاص
شرکتی که عضویت در آن منحصراَ برای گروهی از قبیل : کارگران ، کارمندان ، کشاورزان ، دانشجویان ، ایثارگران ، زنان ، مشاغل خاص و نظیر این ها آزاد باشد و محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.
3- شرکت تعاونی بزرگ
شرکت های تعاونی با بیش از 500 عضو و اتحادیه هایی که تعداد اعضای تعاونی های عضو آن ها جمعاَ بیش از 2000 عضو باشند.
4- شرکت تعاونی مصرف
5- شرکت تعاونی مسکن
حداقل اعضا در این گونه شرکت های تعاونی باید 250 نفر باشد.
5- شرکت تعاونی مسکن
حداکثر تعداد اعضا در شرکت تعاونی مسکن 500 نفر است.

مرکز تخصصی ثبتیکال
( ارائه دهنده ی خدمات سریع  ثبتی )


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است