ضوابط تشکیل و ثبت شرکت تضامنی | ثبتیکال

ضوابط تشکیل و ثبت شرکت تضامنی

ضوابط تشکیل و ثبت شرکت تضامنی
امتیاز این پست

یکی از انواع شرکت های هفتگانه ی تجاری، شرکت تضامنی است. شرکت تضامنی از لحاظ استحکام و اعتبار در راس تمام شرکت ها قرار دارد. این شرکت، شرکتی خانوادگی بوده و بین خویشاوندان نزدیک تشکیل می شود و معمولاَ هنگامی تاسیس می شود که صاحب تجارتخانه ای فوت نموده و ورثه او برای جلوگیری از انحلال تجارتخانه و به منظور ادامه کار آن، شرکت تضامنی تشکیل می دهند.
جهت آشنایی بیشتر شما عزیزان از چگونگی تشکیل و ثبت این شرکت ، در ذیل به طور کامل به ضوابط تشکیل و ثبت شرکت تضامنی پرداخته ایم.

  • تعریف شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی و برای انجام امور تجاری تشکیل می شود. در این شرکت ها اگر دارایی و اموال شرکت برای پرداخت تعهدات و دیون شرکت کفایت ننماید، هر کدام از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت می باشند. به عبارت دیگر در صورت بروز مشکلات مالی و ایجاد بدهی بیش از سرمایه، هر یک از آنان به تنهایی در مقابل طلبکاران و اشخاص ثالث برای پرداخت تمام مطالب آنان مسئول می باشد.

  • اسم شرکت تضامنی

1- در اسم شرکت باید عبارت ” شرکت تضامنی ” قید گردد.
2- اسم شرکت باید حداقل متضمن نام یکی از شرکاء باشد.
3- اگر اسم شرکت متضمن نام تمام شرکاء نیست ، پس از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است باید از عباراتی مانند ” و شرکاء ” یا ” و براداران ” استفاده شود.

  • ضوابط تشکیل و ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی موقعی تشکیل می شود که موارد ذیل صورت گرفته باشد :
1- قرارداد یا شرکتنامه که حاکی از توافق و تراضی شرکاء به تشکیل شرکت است و از مدارک اصلی در تشکیل شرکت تضامنی است ؛ مبادله و ثبت شده باشد. چون اگر شرکتنامه تنظیم و اجرا نشود، شرکتی به وجود نمی آید.
2- تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی تماماَ تقویم و تحویل شده باشد. ممکن است قرارداد شرکت و اساسنامه یکی باشد. اگر قرار بین شرکاء با رضایت قبلی باشد و نیاز به تعیین تکلیف گردد؛ در اساسنامه قید می شود.
به هر حال شرکتنامه ای که در اداره ثبت شرکت ها تنظیم می گردد؛ باید حاوی نکات ذیل باشد :
1- اسم شرکت
2- موضوع شرکت
3- مدت شرکت
4- سرمایه هر یک از شرکاء اعم از نقدی و غیرنقدی با ذکر نام شرکاء
5- نحوه تقسیم سود و زیان
6- قواعد مربوط به فسخ شرکت و فوت و خروج شرکاء.
اساس تشکیل شرکت تضامنی بعد از تراضی شرکاء ، سرمایه است که آن هم اصل مهمی برای تشکیل شرکت می باشد. چنان که در ماده (118) قانون تجارت می گوید که : ” شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد “.
همچنین در تایید ماده فوق ، قانون تجارت در ماده 122 تاکید دارد که : ” در شرکت های تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد ، باید سهم الشرکه مزبور قبلاَ به تراضی تمام شرکاء تقویم شود “.
ماده 119 قانون تجارت چنین مقرر می دارد : ” در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود؛ مگر این که شرکتنامه غیر از این ، ترتیب دیگری مقرر کرده باشد “.
چنانچه در ماده 124 قانون تجارت تصریح شده است که : ” مادام که شرکت تضامنی منحل نشده است ، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال، طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند و یا به تمام آن رجوع کنند، و در هر حال هیچ یک از شرکاء نمی توانند به استناد این مطلب که میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید از تادیه قروض شرکت امتناع ورزد “. فقط در روابط بین شرکاء ، مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه ای خواهد بود که در شرکت گذاشته اند ؛ مشروط بر این که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد. البته عدالت هم همین است که هر کس به تناسب سهم خود از سود و زیان بهره داشته باشد. این موضوع در شرکتنامه هم تصریح می شود.
ولی گاهی اتفاق می افتد که به هر علتی، سهم یکی از شرکاء در نفع و یا ضرر کمتر یا بیشتر است. مثلاَ شرکت نیاز به فردی دارد که اعتبار زیادی دارد و در امری خبره است که به شرکت وارد شود. سهم و منافع او را صدی پنج بیش از آن چه که به نسبت سهم الشرکه به او می رسد قرار می دهند. روی همین اصل می باشد که در آخر ماده 119 اشاره شده است : ” مگر آن که شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد “. همچنین در مورد زیان شرکت ، شرکاء با شریکی قرار می گذارند که در صورت ضرر، نصف آن چه که به سهم شریک مزبور تعلق می گیرد ؛ تحمل و بقیه را بین شرکاء تقسیم نمایند . ولی باید توجه نمود که تعلق زیان فقط در روابط بین شرکاء موثر است و در تضامن نسبت به اشخاص ثالث و طلبکاران اثری ندارد.
در مورد تقسیم منافع ماده 132 قانون تجارت چنین مقرر داشته است که : ” اگر در نتیجه ضررهای وارده، سهم الشرکه شرکاء کم شود ، مادام که این کمبود جبران نشده، تادیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است “.
مثلاَ : اگر شرکتی در سال اول دویست هزار ریال ضرر کرده باشد و در اثر فعالیت در سال بعد دویست و پنجاه هزار ریال سود داشته باشد از بابت این سود، فقط به میزان پنجاه هزار ریال به شرکاء باید پرداخت شود. یعنی سود سال های بعد باید ضررهای گذشته را جبران نماید. اگر غیر از این بود سرمایه شرکت برای همیشه مقداری کمتر از میزان اصلی نشان می داد. روی این اصل، در نظر گرفتن سود ثابت در شرکت های تضامنی خالی از اشکال نخواهد بود.
قانون ، پرداخت ضررهای سال قبل ، از منافع سال های بعد را به عنوان ” تکمیل سرمایه ” دانسته است. در این مورد ماده 133 قانون تجارت چنین مقرر می دارد ” جز در مورد فوق، هیچ یک از شرکای شرکت را نمی توان به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کند یا او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد “. در ضمن شرکایی که به شکل تضامنی شرکتی را به وجود آورده اند، حق ندارند بدون جلب رضایت سایر شرکاء از شرکت خارج و سهم الشرکه خود را به شخص دیگری خارج از شرکت یا حتی به یکی دیگر از شرکاء انتقال دهند. ولی با رضایت همه شرکاء این امر مانعی ندارد.
برای ثبت شرکت تضامنی ، اولاَ بایستی تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیرنقدی نیز ارزیابی و تسلیم شده باشد.
ثانیاَ شرکتنامه حاکی از توافق و رضایت شرکاء ، به همراه اساسنامه و اظهارنامه ثبت به عنوان مدارک اصلی تاسیس، به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود.

  • مدارک ثبت شرکت تضامنی

مدارک لازم برای ثبت شرکت های تضامنی به قرار ذیل است :
1- شرکتنامه تکمیل شده ( دو نسخه )
2- تقاضانامه تکمیل شده ( دو نسخه )
3- اساسنامه تکمیل شده ( دو نسخه )
4- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
5- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
6- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
7- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
8-  دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
شایان ذکر است اقدامات درخواست ثبت شرکت تضامنی، ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.
در انتها خاطر نشان می شویم کلیه ی خدمات ثبتی ( ثبت شرکت ، ثبت تغییرات شرکت ، ثبت برند ، ثبت طرح صنعتی و … ) به طور تخصصی در کوتاه ترین زمان ممکن ، ” بدون پیش پرداخت ” توسط کارشناسان موسسه ثبتیکال ارائه می گردد.
برای این منظور کافیست با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است