مدارک لازم به منظور ثبت انواع شرکت ها | ثبتیکال

مدارک لازم به منظور ثبت انواع شرکت ها

مدارک لازم به منظور ثبت انواع شرکت ها
امتیاز این پست

ثبت شرکت ها به موجب تقاضانامه که در دو نسخه تنظیم می شود بعمل خواهد آمد.
به تقاضانامه باید اسناد ذیل ضمیمه شود :
در شرکت های سهامی :
1. یک نسخه از اصل شرکت نامه
2. یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت
3. نوشته به امضای مدیر شرکت ، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث آن
4. اسامی شرکاء با تعیین نام و نام خانوادگی و عده سهام هر یک از آن ها
5. سود مصداق از تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام در موارد مذکور در مواد 40 – 41 – 44 قانون تجارت

  • مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص

1. دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضای ذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران ( فرم اظهارنامه در اداره ثبت شرکت ها موجود است )
2. دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضای ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران ( فرم طرح اساسنامه در اداره ثبت شرکت ها موجود است )
3. دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد. ( فرم صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها موجود است ) .
4. دو نسخه صورت جلسه هیات مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. ( فرم صورتجلسه هیات مدیره در اداره ثبت شرکت ها موجود است ).
5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که در حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.
تذکر : در صورتیکه مقداری از سرمایه شرکت آورده غیرنقدی باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی ست.
( منظور از تقویم نامه ، قیمت گذاری توسط کارشناس رسمی باشد )
در صورتیکه اموال منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه اصل سند مالکیت ضروری می باشد.
7. ارائه مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها

  • مدارک ثبت شرکت سهامی عام

الف : مدارک لازم جهت ثبت اجازه پذیره نویسی شرکت در شرف تاسیس سهامی عام از مرجع ثبت شرکت ها :
1. دو نسخه طرح اظهارنامه شرکت سهامی عام
2. دو نسخه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام
3. دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی
4. گواهی بانک مبنی بر واریز حداقل 35% سرمایه تعهد توسط موسسین
5. فتوکپی شناسنامه
ب: مدارک لازم جهت تاسیس شرکت سهامی عام
1. دو نسخه اظهارنامه
2. دو نسخه اساسنامه
3. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
4. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
5. فتوکپی شناسنامه مدیران ( در خصوص اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی ضروری می باشد )
6. ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح عنداللزوم

  • مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1. یک نسخه مصدق از شرکتنامه
2. یک نسخه مصدق از اساسنامه ( اگر باشد )
3. اسامی شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت تعیین شده اند.
4. نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه ای غیرنقدی
تذکر : جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود عملاَ ، مدارک ذیل مطالبه می گردد :
1. دو برگ تقاضانامه ثبت
2. دو نسخه اظهارنامه
3. دو نسخه اساسنامه
4. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
5. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
6. آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده
7. فتوکپی شناسنامه مدیران ( در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی ضروری می باشد)
8. گواهی بانک مبنی بر واریز حداقل 35 % سرمایه شرکت
9. ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت لزوم

  • مدارک لازم جهت ثبت شرکت های تضامنی

1. یک نسخه مصدق از شرکتنامه
2. یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت ( اگر موجود باشد )
3. نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصرهای غیرنقدی
4. اسامی شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند.
تذکر : در ثبت شرکت های تضامنی عملاَ مدارک ذیل الذکر مطالبه می گردد :
1. دو برگ تقاضانامه
2. دو برگ شرکتنامه
3. دو نسخه اساسنامه
4. فتوکپی شناسنامه تمام شرکاء
5. مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت لزوم

  • مدارک لازم جهت ثبت شرکت های مختلط غیرسهامی

1. یک نسخه مصدق از شرکتنامه
2. یک نسخه مصدق از اساسنامه ( اگر باشد )
3. اسامی شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

  • مدارک لازم جهت ثبت شرکت های مختلط سهامی

1. یک نسخه مصدق از شرکتنامه
2. یک نسخه مصدق از اساسنامه
3. اسامی مدیر یا مدیران شرکت
4. نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
5. سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در موارد 40- 41 – 44
6. نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه های غیرنقدی

  • مدارک لازم جهت ثبت شرکت های نسبی

1. یک نسخه مصدق از شرکتنامه
2. یک نسخه مصدق از اساسنامه ( اگر باشد)

جهت مشاوره و اقدام به ثبت شرکت با مشاورین ثبتبکال تماس بگیرید. ما همواره آماده ارائه بهترین و کامل ترین خدمات به شما عزیزان می باشیم


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است