چگونگی ثبت شرکت مخا براتی و مدارک مورد نیاز | ثبتیکال

چگونگی ثبت شرکت مخا براتی و مدارک مورد نیاز

چگونگی ثبت شرکت مخا براتی و مدارک مورد نیاز
5 (100%) 1 vote

آشنایی با مخابرات و ثبت شرکت های مخابراتی و زمینه فعالیت انها :

از ابتدای خلقت بشر به دنبال راه های برقراری ارتباط با سایر انسان ها بوده است ، راه هایی مانند افروختن اتش و ایجاد دود بر فراز کو ها و نواختن طبل وارسال  قاصدان پیاده و ……اما از سال 1840 که الفبای مورسی تلگراف مورد استفاده قرار گرفت پیشرفت تکنولوژی مخابرات سرعت زا ئدالوصفی داشته است به طوریکه امروزه مخابرات به عنوان سریعترین روش انتقال اطلاعات شناخته شده است و با انتقال اطلاعات مهم در عرصه های گو ناگون اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی دارای جایگاه ارزشمندی در جامعه امروز می باشد.
 به دنبال این تحولات بر اهمیت شرکت های مخابراتی نیز از پیش افزوده شده است و طبق ماده 1 قانون ،تاسیس شرکت مخابراتی مصوب 1350 شرکت های مخابراتی به منظور تاسیس ، توسعه ، نگهداری ، و بهره برداری شبکه های مخابراتی کشور برای ایجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومی و اختصاصی در همه کشورها تشکیل می شوند و عموما هماهنگ کردن انها بر عهده دولت می باشد. بنابراین موضوع و هدف شرکت مخابراتی ، تاسیس و توسعه شبکه و تاسیسا ت مخابرا تی در حوزه عملیا تی شرکت و نگهداری و بهره برداری از ان در قا لب تحقق اهداف و برنامه های وزرات پست و تلگراف و تلف و شرکت مخابرات ایران می باشد   ،زمینه های فعا لیت یک شرکت مخابراتی متنوع است، این زمینه ها شامل نصب، نگهداری، بهره برداری، فروش، پشتیبانی و اپراتوری تمام سرویس ها و تجهیزات مخابراتی و واردات و صادرات کلیه دستگاه های مخابراتی و الکترونیکی مجاز می با شد .

ثبت شرکت مخابراتی
 از میان انواع قالب ها تجاری مود در قانون تجارت ایران ،شرکت مخابراتی را می توان  به دو شکل 1- شرکت سهامی خاص  2- شرکت سها می عام به ثبت رسا ند که  بسته به اینکه کدام نوع را می خواهید به ثبت برسانید با ید مجوز های آن را نیز اخذ نمایید. پس از اخذ مجوزهای اشاره شده شرکت می توا ند در منا قصه ها شرکت نموده و با شرکت های وابسته یا مشارکت با شرکت های تولیدی ، تجاری ، خد ماتی داخلی و خارجی ، عقد قرار داد با انان و اشخاص حقیقی و حقوقی فعا لیت در زمینه ها  که در بالا ذکر شد فعا لیت نماید وبر حسب نیاز اقدام به ایجاد نمایندگی در خارج یا داخل ایران  نماید .
قوانین شرکت مخابراتی که جهت ثبت انواع شرکت مخابراتی لازم است از آن آگاه باشید :
ماده 1-هد ف از تشکیل شرکت مخابراتی انتقال و ارسال علائم و نوشته ها و تصاویر،صداها و هرگونه  اطلاعات دیگر توسط سیم یا بی سیم و یا نور و یا هر رویه الکترومغناطیسی می باشد
شبکه های عمومی عبا رتند از مجموعه وسا یل مخا براتی که برای استفاده عموم فراهم شده و یا بعدها فراهم می شود .
شبکه های اختصا صی مخابرات عبارتند -از مجموعه وسا یل مخابراتی که برای استفاده گروه ها یا موارد خاصی فراهم شده و یا بعدها فراهم می شود
ماده 2- راه اندازی توسعه،نگهداری و بهره برداری از شبکه های مخابرات عمومی و یا آن بخش از شبکه های اختصاصی که با سرمایه شرکت تشکیل می شود،منحصراَ در اختیار شرکت مخابرات ایران است
ماده 3- آیین نامه تاسیس شبکه های اختصاصی و شرایط آن از قبیل مدت حق استفاده و موضوع های فنی و ما لی مربوط به صدور اجازه و تجد ید آن،توسط شرکت مخابرات تهیه و پس از تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن اجرا می شود .
ماده 4- شرکت مخابراتی تعرفه خدما ت مخابراتی،سپرده،ودیعه،حق الاشتراک،اضافه مکا لما ت و هزینه تغییر مکان وسا ئل مخابراتی مشترکین را تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی آن ها را اجرایی می کند .
تبصره 1:هزینه ها یی که متقاضیان راه اندازی شبکه های اختصاصی و استفاد ه کنندگا ن از شبکه های مزبور باید به شرکت مخابرات پرداخت نما یند،توسط ا ین شرکت پیشنهاد که پس از تصویب مجمع عمومی اجرا می شود .
تبصره 2 : توافق درباره نرخ های بین المللی مخابرات،توسط شرکت پیشنهاد داده می شود و سپس وزیر پست و تلگرا ف و تلفن آن را تصویب می کند .
ماده 5- شرکت و شرکت های فرعی موضوع ماده 7 این قانون مشمول معافیت مذکور در ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 خواهد بود و نحوه دریافت عوارض شهری از شرکت و وسایل مخا براتی عمومی با موافقت وزرای کشور و پست و تلگراف و تلفن خواهد شد .
ماده 6- بخشی از سود شرکت که جهت توسعه برای سرمایه گذاری استفاده می شود،از پرداخت مالیات بر درآمد معا ف است.
ماده 7:شرکت برای اجرای وظایف مقرر در این قانون،می تواند با استفاده از سرمایه خود و یا با مشارکت با سایر موسسات دولتی موسسا تی را به شکل شرکت سها می تشکیل دهد .
ماده 8- شرکت می تواند با تصویب هیات وزیران بخشی از وظایف خود را به موسسات بخش خصوصی واجد صلاحیت واگذار کند .
ماده 9-شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به دریافت وام و اعتبار از بانک ها،از موسسات داخلی و خارجی وام دریافت کند .
ماده 10- از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت مخابرات،کلیه تجهیزات و تاسیسات این شرکت به وزارت پست و تلگراف و تلفن تعلق دارد.همچنین تمامی حقوق،مطا لبا ت،اموال منقول و غیر منقول شرکت سها می تلفن ایران به این شرکت منتقل می گردد.د یون،تعهدات شرکت سها می تلفن ایران و تعهدات مخابراتی وزارت پست و تلگراف و تلفن بر عهده شرکت مخا براتی می باشد .
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مخا براتی
1-اخذ و تکمیل فرم در خواست ثبت شرکت مخابرات
2-اخذ 2نسخه تقاضا نامه و شرکتنامه شرکت مخابرات
3-تهیه دو نسخه اساسنا مه شرکت مخابرات ممهور به مهر شرکت و امضای تمامی سها مداران
4-تهیه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی هیا ت مدیره و موسسین که به امضا ء اعضا بازرسین و تمامی سهامداران
5-کپی برابر اصل مدارک شناسا یی ( کا رت ملی و شناسنامه ) اعضای هیا ت مدیره بازرسین و تمامی سهامداران
6-ارائه معرفی نامه نمایندگان چنا نچه سهامداران و اعضا ء هیئت مد یره از میان اشخاص حقو قی باشند
7-تا یید یه هیا ت مدیره اشخا ص حقوقی سها مداران مبنی برغیر دولتی بودن شرکت مخابرات
8-تصویر روزنامه رسمی اگهی تاسیس شرکت مخابرات یا اخرین تغییرات
در پایان از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاس گذاریم.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است