مدارک لازم جهت ثبت افزایش شرکت سهامی خاص و عام | ثبتیکال

مدارک لازم جهت ثبت افزایش شرکت سهامی خاص و عام

مدارک لازم جهت ثبت افزایش شرکت سهامی خاص و عام
امتیاز این پست

با توجه به اینکه شرکت های تجاری اصولاَ به منظور انتفاع و بردن سود تشکیل می شوند. بنابراین سرمایه یکی ازلوازم اساسی و ضروری آن به شمار می رود و بدون سرمایه هیچ شرکت تجاری تشکیل نمی شود. به همین دلیل اهمیت شرکت شرکت های تجاری به میزان سرمایه آن ها است و به هر میزان سرمایه بیشتر باشد شرکت دارای اعتبار بیشتری است.

افزایش سرمایه تابع تشریفات خاصی است.در ذیل به مدارک مورد نیاز جهت ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی می پردازیم :

  • مدارک لازم جهت ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص ( از طریق افزایش تعداد سهام و بنا به تفویض اختیار به هیئت مدیره )

1- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء هیأت رئیسه با رعایت مواد 6 و 65 لایحه اصلاحی قانون تجارت
2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.
3- ارائه لیست سهامداران پس از افزایش سرمایه به امضاء کلیه سهامداران.
4- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت )
5- ارائه دو نسخه اظهارنامه پس از افزایش سرمایه با رعایت تبصره ذیل ماده 83 لایحه اصلاحی قانون تجارت
با امضاء کلیه اعضاء هیأت مدیره.
6- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .
7- درصورتیکه به هیأت مدیره جهت عملی نمودن افزایش سرمایه تفویض اختیار گردیده باشد ارائه صورتجلسه هیأت مدیره مبنی بر عملی نمودن افزایش سرمایه با رعایت ماده 63 لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی می باشد .
8- در صورتیکه محل افزایش سرمایه مطالبات حال شده سهامداران یا خارج از سهامداران باشد:
– ارائه لیست مطالبات با قید تاریخ و امضاء توسط بازرس اصلی و قید میزان طلب هر یک به تفکیک ریالی (ماده 87 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .
9- در صورتیکه محل افزایش سرمایه از محل نقدی باشد :
– ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز مبلغ افزایش سرمایه به حساب شرکت ( ماده 84 لایحه اصلاحی قانون تجارت)  .
10- در صورتیکه محل افزایش سرمایه سود تقسیم نشده یا اندوخته اختیاری باشد ارائه تعهد هیات مدیره مبنی بر اینکه همه سهامداران به نسبت سهم شان در افزایش سرمایه شرکت داشته و افزایش سرمایه به آنها تعلق گرفته است .
11- درصورتکیه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت باشد :
– ارائه تأییدیه کارشناس رسمی دادگستری ( ماده 8 آئین نامه اجرائی بند 39 قانون بودجه سال 9 کشور ) مبنی بر تأیید لیست اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقول شرکت الزامی است و در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از 5% سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد ارائه صورتجلسه مجمع عمومی منتخب کارشناس یا کارشناسان الزامی است. (تبصره ذیل ماده 8 آئین نامه اجرائی بند 39 قانون بودجه )
12- درصورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی باشد ارائه نظریه کارشناس رسمی دادگستری ( ماده 82 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .
13-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) و اصل آگهی حق تقدم ( ماده 69 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .
14-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .
15- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی سهامداران جدید ( درصورتیکه سهامدار جدید وارد شرکت گردد ) .
16- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .
17- ارائه مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص شرکت های سهامی عام
18-  درخصوص افزایش سرمایه شرکت سهامی عام آگهی افزایش سرمایه حق تقدم منتشره در روزنامه
کثیرالانتشار شرکت در رعایت مواد 69, 7 , 7 و 96 لایحه اصلاحی قانون تجارت .
19- درصورتیکه حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد و صاحبان
سهام از حق تقدم خود ظرف مدت مقرر استفاده نکنند حسب مورد باتوجه به اختیارات تفویض مجمع عمومی
فوق العاده به هیأت مدیره می بایستی براساس مواد 73, 74 لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به تنظیم و ارائه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید به ضمیمه مدارک فوق الذکر و آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد را به مرجع ثبت شرکتها ارائه نماید .

مدارک لازم جهت ارائه به ثبت شرکتها پس از اجازه انتشار پذیره نویسی :
1- صورتجلسه هیأت مدیره بعد از اتمام مدت پذیره نویسی مبنی بر عملی نمودن افزایش سرمایه .
2- ارائه اصل آگهی منتشره در رعایت مواد 74 و 77 لایحه اصلاحی قانون تجارت ( انتشار در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و اقلاً دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر ) .
3- ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز مابقی سهام خریداری شده .

بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………
شماره ثبت شرکت : …………………………
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ………………………………..
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… در ساعت……… مورخ………..… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران  در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای……………….………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ …………….…… ریال به مبلغ …………….…… ریال از محل ( 1ـ پرداخت نقدی 2ـ تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت 3ـ انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت 4ـ تبدیل اوراق قرضه به سهام ) تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت  مورد تصویب مجمع واقع شد.
ج : به هیات مدیره اختیار داده می شود که  نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقلام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغ …………….……ریال ( و یا تا میزان مبلغ …………….……ریال و یا تا مبلغ واریزی …………….…… حداکثر دو مدت…………….…… نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

امضای اعضای هیات مدیره:
1ـ رئیس جلسه…………… 2ـ ناظر جلسه………..…… 3ـ ناظر جلسه……….……                                              4- منشی جلسه………..……

  • مدارک مورد نیاز جهت افزایش سرمایه شرکت سهامی عام ( از طریق افزایش تعداد سهام و بنا به تفویض هیئت مدیره  )

1- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء هیأت رئیسه با رعایت مواد 6 و 65 لایحه اصلاحی قانون تجارت .
2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.
3- ارائه لیست سهامداران پس از افزایش سرمایه به امضاء کلیه سهامداران .
4- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)  .
5- ارائه دو نسخه اظهارنامه پس از افزایش سرمایه با رعایت تبصره ذیل ماده 83 لایحه اصلاحی قانون تجارت
با امضاء کلیه اعضاء هیأت مدیره .
6- در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .
7- درصورتیکه به هیأت مدیره جهت عملی نمودن افزایش سرمایه تفویض اختیار گردیده باشد ارائه صورتجلسه هیأت مدیره مبنی بر عملی نمودن افزایش سرمایه با رعایت ماده 63 لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی می باشد  .
8- درصورتیکه محل افزایش سرمایه مطالبات حال شده سهامداران یا خارج از سهامداران باشد :
– ارائه لیست مطالبات با قید تاریخ و امضاء توسط بازرس اصلی و قید میزان طلب هر یک به تفکیک ریالی (ماده 87 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .
9- درصورتیکه محل افزایش سرمایه از محل نقدی باشد :
– ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز مبلغ افزایش سرمایه به حساب شرکت ( ماده 84 لایحه اصلاحی قانون تجارت)  .
10- در صورتیکه محل افزایش سرمایه سود تقسیم نشده یا اندوخته اخنیاری باشد :
– ارائه تعهد هیأت مدیره مبنی بر اینکه همه سهامداران به نسبت سهم شان در افزایش سرمایه شرکت داشته و افزایش سرمایه به آنها  تعلق گرفته است
11- درصورتکیه افزایش سرمایه ازمحل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت باشد ارائه تأییدیه کارشناس رسمی دادگستری ( ماده 8 آئین نامه اجرائی بند 39 قانون بودجه سال 9 کشور ) مبنی بر تأیید لیست اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقول شرکت الزامی است و در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از 5% سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد ارائه صورتجلسه مجمع عمومی منتخب کارشناس یا کارشناسان الزامی است. (تبصره ذیل ماده 8 آئین نامه اجرائی بند 39 قانون بودجه ) .
12- درصورتیکه محل افزایش سرمایه غیر نقدی باشد :
–  ارائه نظریه کارشناس رسمی دادگستری ( ماده 82 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .
13-  در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت
( ماده 97 لایحه اصلاحی قانون تجارت) و اصل آگهی حق تقدم ( ماده 69 لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد .
14-  در صورتیکه مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .
15- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی سهامداران جدید ( درصورتیکه سهامدار جدید وارد شرکت گردد.
16- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت) .
17 -ارائه مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص شرکت های سهامی عام .
18-  درخصوص افزایش سرمایه شرکت سهامی عام آگهی افزایش سرمایه حق تقدم منتشره در روزنامه
کثیرالانتشار شرکت در رعایت مواد 69, 7 , 7 و 96 لایحه اصلاحی قانون تجارت .
19- درصورتیکه حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد و صاحبان
سهام از حق تقدم خود ظرف مدت مقرر استفاده نکنند حسب مورد باتوجه به اختیارات تفویض مجمع عمومی فوق العاده به هیأت مدیره می بایستی براساس مواد 73, 74 لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به تنظیم و ارائه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید به ضمیمه مدارک فوق الذکر و آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد را به مرجع ثبت شرکتها ارائه نماید .
مدارک لازم جهت ارائه به ثبت شرکتها پس از اجازه انتشار پذیره نویسی :
1-  صورتجلسه هیأت مدیره بعد از اتمام مدت پذیره نویسی مبنی بر عملی نمودن افزایش سرمایه .
2- ارائه اصل آگهی منتشره در رعایت مواد 74 و 77 لایحه اصلاحی قانون تجارت ( انتشار در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و اقلاً دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر ) .
3- ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز مابقی سهام خریداری شده .

نمونه اعلامیه پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت (سهامی عام)
اعلامیه پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت……………………. (سهامی عام)
اعلامیه پذیره نویسی سهام افزایش سرمایه شرکت……………….(سهامی عام)
بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………..( سهامی عام) در مورخ ……………… به هیات مدیره شرکت اختیار داده شده است که به منظور ……………..تا مبلغ ………………… ریال سرمایه شرکت را افزایش دهد. اینکه بر اساس تصمیم مجمع مزبور ……………… سهم جدید دیگر که مبلغ اسمی آن ……………… ریال و مبلغ اضافه ارزش ……………….. ریال و در نتیجه قیمت تعهد هر سهم ………….. ریال می باشد برای عموم عرضه می شود.
هر فرد حداقل یک سهم و حداکثر ۵۰ سهم می تواند خریداری نماید.
تاریخ شروع پذیره نویسی روز …….. ماه ………….. سال ۱۳ و خاتمه آن روز ……… ماه ………… سال ۱۳ می باشد.
خریداران می توانند در مهلت مقرر به بانک زیر مراجعه و ورقه تعهد سام را امضاء و مبلغی را که باید پرداخت نمایند تادیه و نسخه دوم ورقه مزکور را با قید رسید وجه و مهر و امضاء دریافت نمایند.
آدرس بانک: تهران بانک ………. خیابان …………… پلاک ……………. حساب شماره ……………
ضمنا در اجرای مواد ۱۷۱ و ۱۷۴ و ۱۷۷ قانون اصلاحی تجارت توجه عموم را به مطالب زیر معطوف می دارد:

  • نام و شماره ثبت شرکت: شرکت ……………… (سهامی عام)
  • موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن………
  • مرکز اصلی شرکت…………….
  • مدت شرکت……..
  • سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه مبلغ ……….. ریال می باشد
  • تعداد سهام ممتاز و شرح امتیاز ……….
  • اعضاء هیات مدیره شرکت عبارتند از:
  • مققرات راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته به شرح زیر می باشد:

هیات مدیره مکلف است هرسال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید، موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد (ماده ۱۴۰ ل.ا.ق.ت)
سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی منهای زیان های سال های مالی قبل و اندوخته قانونی مندرج در ماده …………… اساسنامه و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قایل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است.
مجمع عمومی پس از تصویب حساب های سال مالی و در صورت احراز سود قابل تقسیم مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این مجمع عمومی می تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته ها که شرکت در اختیار دارد بین صاحبان سهام تقسیم شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحا قید شود که مبلغ مورد نظر از کدامیک از اندوخته ها باید برداشت و تقسیم گردد.
نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود و اگر مجمع عمومی در خصوصی نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف مدت ۸ ماه پس از تصمیم مجمع عمومی صورت پذیرد. تقسیم دارایی بعد از تصفیه برطبق مقررات قانونی خواهد بود.
دیون شرکت در تاریخ ……… ماه ………… سال معادل ……….. ریال است و شرکت دیون اشخاص ثالث را تضمین نکرده است.
روزنامه………. به عنوان روزنامه کثیرالنتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد تعیین شده است.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
مرکز تخصصی ثبتیکال ، با بهره گیری از متخصصان مجرب و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است