نحوه ثبت تغیرات شرکت با مسئولیت محدود | ثبتیکال

نحوه ثبت تغیرات شرکت با مسئولیت محدود

نحوه ثبت تغیرات شرکت با مسئولیت محدود
امتیاز این پست

شرکت با مسئولیت محدود تشکیل شده از دویا چند عضو که فعالیت تجاری انجام می دهند .سرمایه در این شرکت ها به سهام تبدیل نمی شود

و هر شخص به مقدار سرمایه ای که در شرکت دارد مسئول قروض و تعهدات شرکت است .
برای این که بتوانیم در شرکت با مسئولیت محدود تغیراتی ایجاد کنیم با استفاده از مواردی که در اساسنامه وجود دارد و تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده این تغیرات انجام میشود که شامل:
1-زمانیکه بخواهیم سرمایه شرکت را بدون اینکه شریکی از شرکت خارج شود کم کنیم
2-زمانیکه سرمایه ی شرکت با خارج شدن یک عضو از شرکت کم می شود
3-در صورتیکه سرمایه ی موجود در شرکت را با ورود یک عضو زیاد می کنیم
4-اگر بخواهیم به کارها و فعالیت های شرکت موضوع جدید اضافه کنیم ویا این که موضوعی که شرکت در ان رابطه کار می کند را تغییر دهیم
5-اگر بخواهیم مکان شرکت را تغییر دهیم
6-در صورتی که بخواهیم نام شرکت را تغییر دهیم
 
حا ل به طور اختصار موضوعات فوق را مورد بررسی قرار می دهیم:

 تغییر نام شرکت :
1-ابتدا مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داده و پس از تنظیم صورت جلسه کلیه ی اعضا ان را امضا کرده ومیزان سهم خود را قید می کنند
2-اگر تعداد اعضا از 12 نفر بیشتر باشد باید صورت جلسه را اعضای هیئت نظارت با ذکر نام خود امضا کنند
3-برای تغییر نام شرکت به سایت ثبت شرکت مراجعه کرده و در خواست تغییر نام شرکت را بدهید
4-ارسال مدارک مورد نیاز
5-پس از موافقت مسئول مربوطه باید دفاتر را به امضا برسانید
6-  مرحله ی اخر که دادن اگهی و ثبت ان است
برای تغییر ادرس شرکت باید مراحل زیر را انجام دهیم :
1-ابتدا باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و توسط اعضا به امضا برسد
2-زمانیکه تعداد اعضای شرکت 12 نفر باشد نیاز است هیات ناظر انتخاب شود
3-حداکثر یک ماه فرصت است تا صورت جلسه به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه شود
تغییرات در موضوع شرکت :

1- ابتدا باید صورت جلسه تنظیم کرد و اعضا با بیان مقدار سهم خود ان را امضا کنند
2- ایجاد مجمع عمومی فوق العاده
3-اگر موضوع انتخابی نیاز به گرفتن مجوز دارد باید نسبت به گرفتن ان اقدام شود
4-جواب استعلام گرفته شده را به مراکز مورد نظر تحویل دهند
5-در تاریخ مشخص شده نسبت به گرفتن جواب استعلام اقدام کنند
6-جواب استعلام وصورت جلسه را به اداره ثبت ارائه دهند
7- بعد از ارئه ی مدارک مورد نظر به اداره ی ثبت نسبت به امضا دفاتر ثبتی اقدام نمایید

انتقال سهم شراکت اعضا:
 
1-ابتدا باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داده و سپس صورت جلسه تنظیم  گردد
2-اگر تعداد اعضا 12 نفر یا بیشتر باشد باید صورت جلسه را امضا کنند
3-افرادی که سهم خود را منتقل کردند و افرادی که تازه وارد شرکت شده اند باید صورت جلسه را امضا کنند
4-اگر عضوی که از شرکت رفته است جر اعضای هیئت مدیره باشد فردی که جایگزین ان  شده در صورت تمایل می تواند یک سمت در هیئت مدیره بگیرد ودر صورتیکه خود شخص نخواهد در مجمع عمومی فوق العاده قید می شود تاتعداد اعضا کاهش پیدا کند
5-انتقال سهم شرکت باید به صورت قانونی و از طریق دفاتر اسناد رسمی می توان این کار را انجام داد
6-فردی که از شرکت خارج شده باید توسط خودش یا وکیلش به اداره ی ثبت مراجعه کرده و دفتر ثبت را امضا کنند
چنان چه سرمایه ی شرکت بخاطر ورود یکی از اعضا افزایش پیدا کند :
1-ابتدا باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود و صورت جاسه ی تنظیم شده توسط اعضا به امضا برسد
2-اگر تعداد اعضا از 12 نفر بیشتر باشد باید هیئت ناظر انتخاب شود و نام اعضا هیئت ناظر در صورت جلسه قید شود و به امضا اعضا برسد
3-اعضا جدید باید کپی شناسنامه خود را به اداره ی ثبت ارائه دهند
4-امضا دفاترثبتی
افزایش سرمایه ی شرکت بدون ورود شریک جدید:
1-ابتدا باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود م بعد از تنظیم صورت جلسه کلیه ی شرکا ان را امضا کنند .
2-اگر تعداد اعضا از 12 نفر بیشتر باشد باید هیئت ناظر تشکیل   ودر صورت جلسه نام انها قید شود وبه امضا برسد
3-با ارائه ی صورت جلسه به اداره ی ثبت نسبت به امضا دفاتر اقدام نمایید
کاهش سرمایه ی شرکت بدون خروج هیچ یک از اعضا:
1-ابتدا باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود و صورت جلسه توسط همه اعضا به امضا برسد
2-اگر تعداد اعضا از 12 نفر بیشتر باشد باید هیئت ناظر انتخاب شود و صورت جلسه توسط انها به امضا برسد و نام انها قید شود
3-ارائه ی صورت جلسه به اداره ی ثبت
کاهش سرمایه ی شرکت در صورت خروج یکی از اعضا :
1- ابتدا باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و صورت جلسه شود
2-اگر تعداد اعضا از 12 نفر بیشتر باشد باید هیئت ناظر انتخاب شود
3-کلیه ی اعضا چه انهایی که در شرکت حضور داردند و چه انهایی که خارج شده اند باید صورت جلسه را امضا کنند
 4-اگر شخص خارج شده از شرکت از اعضای هیئت مدیره باشد عضو جدید برای هیئت مدیره از بین اعضای شرکت انتخاب می شود
5-اگر اعضایی که در شرکت حضور دارند تمایل نداشته باشند که بخواهند عضو هیئت مدیره باشند باید در جلسه ی مجمع عمومی فوق العلده تعداد اعضا اصلاح شود
6-اعضایی که از شرکت خارج شده اند باید به اداره ی ثبت شرکت ها مراجعه کرده و دفاتر ثبتی را امضا کنند

در صورت ایجاد تغییر در اساسنامه باید موارد زیر انجام شود :
1- ابتدا باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود
2-تنظیم و امضا صورت جلسه
3- ارائه ی مدارک وصورت جلسه به اداره ی ثبت
4-به امضا رساندن دفاتر ثبتی

در صورت نیاز به مشاوره  می توانید به موسسه ی ثبتیکال مراجعه کرده و از راهنمایی کارشناسان این موسسه برخوردار شوید ،یکی از امتیازات مهم این موسسه نسبت به سایرموسسات   در این است که شما کل هزینه را در انتهای کار پرداخت می کنید .


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است