انتخاب مدیران در شرکتهای سهامی | ثبتیکال

انتخاب مدیران در شرکتهای سهامی

انتخاب مدیران در شرکتهای سهامی
امتیاز این پست

مدیران که وظیفه ی انها اداره ی شرکت میباشد برای مدت مشخصی توسط سهامدارن شرکت انتخاب می شوند  .
اعضای هیئت مدیره که در شرکتهای سهامی عام از پنج نفر نباید کمتر باشد .تعداد سهامداران نیز در شرکت های سهامی نباید از سه نفر کمتر باشد .

اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی که از بین سهامداران شرکت انتخاب می شود .
اعضای هیئت مدیره چه شرایطی را باید دارا باشند :
1-اعضای هیئت مدیره تنها از بین سهامداران باید انتخاب شوند
2-مجمع عمومی شرکت سهامی که اعضای ان را سهامدارن شرکت تشکیل می دهند می توانند اعضای هیئت مدیره را از سمتشان بر کنار کنند .
3-زمانیکه اعضای هیئت مدیره توسط مجمع عمومی عزل شوند نمی توانند ضرر و زیان خود را از شرکت بخواهند.
4-چنان چه اعضای هیئت مدیره عزل شدند برای گرفتن حق خود نمی توانند به اداره ی کار مراجعه نمایند زیرا رابطی انها با شرکت به صورت کارمند و کارفرما نمی باشد بلکه انها برای گرفتن حقوق خود باید به اداره ی دادگستری مراجعه نمایند.برای عزل اعضای هیئت مدیره توسط مجمع عمومی به دو صورت می شود انجام پذیرد :
الف)در صورتیکه سهامدارن از عملکرد هیئت مدیره راضی نباشد و صورت حساب سود و زیان شرکت را تصویب نکنند به این منظور می باشد که هیئت مدیره باید استعفا بدهند
ب)چنان چه یک پنجم از سهامدارن شرکت کتبا از مجمع عمومی تقاضای عزل هیئت مدیره را داشته باشند
پ)بر کناری از سمت مدیر به منزله ی این نیست که شما دیگر عضو سهامدارن شرکت نیست
ج)مدیر عامل  نمی تواند سمت خود را به دیگری انتقال دهد
در شرکت های سهامی خاص نحوه ی انتخاب مدیران به این صورت می باشد که ابتدا اسامی افرادی که قرار است سمت مدیرت را کسب کنند در صورت جلسه نوشته می شود و به امضای سهامداران شرکت می رسد سپس صورت جلسه به همراه اظهار نامه و مدارک شرکت به اداره ی ثبت شرکت ها ارسال می شود .
چنان چه شرکت بخواهد هیئت مدیره را از طریق مجمع عمومی موسس انتخاب کند طبق ماده ی 75 باید به صورت زیر عمل نمایند :
در مجمع عمومی موسس باید تعدادی از پذیره نویسان که نصف سرمایه ی شرکت را تامین کرده اند باشند .
در انتخاب هیئت مدیره برای شرکت های سهامی خاص طبق ماده ی 75وبند 3 ماده ی 20 تناقض وجود دارد به طوریکه اعضای هیئت مدیر چنان چه توسط مجمع عمومی انتخاب شوند ویا بوسیله ی سهامدارنباید با رای اکثریت طبق ماده ی 75 انتخاب شوند .
انتخاب هیئت مدیره در دوره های بعدی توسط مجمع عمومی عادی انجام می شود .در این مجمع تصمیمات در صورتیکه نصف اعضا به همراه یک رای ان را تایید کند به انجام می رسد ولی در انتخاب بازرسان و مدیران رای اکثریت کافی می باشد .
یکی دیگر از وظایف مجمع عمومی موسس و عادی این است که چند نفر را به عنوان اعضای علی البدل برای سمت مدیریت انتخاب نمایند  .
طبق اساسنامه مدیران انتخابی تا دو سال می توانند فعالیت کنند اما چنان چه در اساسنامه قید نشده باشد مجمع عمومی عادی می تواند مدت زمان ان را مشخص کند اما این بازه ی زمانی نمی تواند از دو سال بیشتر شود .
اشخاص حقوقی نیز می توانند مدیریت شرکت را بر عهده بگیرند به طوریکه شخص حقوقی که عضو هیت مدیره می شود تمام مسئولیتی را که اشخاص حقیقی دارند را دارا می باشندونماینده ی شخص حقوقی مسئولیت تضامنی دارد به طوریکه نماینده ی شخص حقوقی هم ماننده شخص حقیقی باید نسبت به تمام قوانین شرکت متعهد باشد .
چنان چه مدت زمان مشخص شده برای فعالیت هیئت مدیره به پایان برسد نماینده ی شخص حقوقی هم دیگر سمتی ندارد .
برای ثبت شرکت شما می توانید به موسسه ی ثبتیکال مراجعه کنید این موسسه که کلیه ی مبالغ را پس از پایان کار دریافت می کند .


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است